Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รายงานสรุป Home Isolation เขตสุขภาพที่ 12
รหัสจังหวัด จังหวัด ผู้ป่วย(สะสม) หายป่วย(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ หายป่วย ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา วันที่อัพเดท
90 สงขลา 1,672 1,413 43 1,652 0 0 0 0 0 216
91 สตูล 2,496 1,637 82 4,616 0 0 0 0 0 777
92 ตรัง 1,531 432 23 1,072 0 0 0 0 0 1,076
93 พัทลุง 4,877 4,065 22 8,127 0 0 0 0 0 790
94 ปัตตานี 3,165 2,279 52 5,762 0 0 0 0 0 834
95 ยะลา 1,318 1,108 59 1,318 0 0 0 0 0 151
96 นราธิวาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 15,059 10,934 281 22,547 0 0 0 0 0 3,844