Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รหัสอำเภอ อำเภอ จำนวน CI รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
9001 เมืองสงขลา 2 280 727 683 3 44 0 0 0 0 0 41 239
9002 สทิงพระ 13 219 119 7 124 110 0 0 0 0 0 -12 231
9003 จะนะ 16 668 651 515 46 349 0 0 0 0 0 90 578
9004 นาทวี 18 517 1047 838 205 722 0 0 0 0 0 4 513
9005 เทพา 9 560 1076 771 227 779 0 0 0 0 0 78 482
9006 สะบ้าย้อย 16 858 1821 1702 111 3071 0 0 0 0 0 8 850
9007 ระโนด 9 130 17 3 0 15 0 0 0 0 0 14 116
9008 กระแสสินธุ์ 0 0
9009 รัตภูมิ 2 163 429 331 47 279 0 0 0 0 0 51 112
9010 สะเดา 9 1610 2075 1985 28 1074 0 0 0 0 0 62 1548
9011 หาดใหญ่ 3 810 641 530 4 103 0 0 0 0 0 107 703
9012 นาหม่อม 4 30 38 20 0 8 0 0 0 0 0 18 12
9013 ควนเนียง 1 30 0 30
9014 บางกล่ำ 5 260 196 194 2 187 0 0 0 0 0 0 260
9015 สิงหนคร 2 200 115 107 2 96 0 0 0 0 0 6 194
9016 คลองหอยโข่ง 1 120 321 299 18 1261 0 0 0 0 0 4 116
รวม 110 6455 9273 7985 817 8098 0 0 0 0 0 471 5984

รายงานสรุป Community Isolation รายอำเภอ
ลำดับ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยบริการ รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
1 ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลธารคีรี ศูนย์ฝึกอาชีพอบต.ธารคีรี ม.02 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.ตาฆอ 30 63 62 1 122 0 30
2 อาคารหอพักหญิงโรงเรียนธรรมคีรีวิทยา 36 ม.6 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ม.06 ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.หาดทราย 50 45 45 0 25 0 50
3 โรงเรียนศาสน์สันติธรรม 115/2 ม.02 บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.ห้วยบอน 60 195 187 8 210 0 60
4 อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบาโหย (หลังใหม่) 81 ม.01 บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.บาโหย 38 149 146 3 76 0 38
5 โรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา 35/1 ม.02 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.วังโอ๊ะ 80 172 162 10 89 0 80
6 อาคาร 1 โรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา 32/5 ม.08 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.เมาะลาแต 100 313 312 1 575 0 100
7 สนามชนโคนานาชาติ 102 ถนน ยนตรการกำธร ตำบล ม.01 ควนรู รัตภูมิ สงขลา รพ.สต.ควนรู 40 141 115 4 63 22 18
8 ศาลาอเนกประสงค์บ้านใต้ 2/7 ม.04 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.คูหา 30 76 73 3 59 0 30
9 อาคารบำบัดยาเสพติดจิตะนวชีวัน 103/3 ซ.บ้านเรา ม.02 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา รพ.สต.ทุ่งมะขาม 123 288 216 43 216 29 94
10 สนามกีฬากลางตำบลแดนสงวน โรงเรียนทุ่งสงวน ม.01 แดนสงวน ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 15 0 0 0 0 0 15
11 อาคารเอนกประสงค์ ม.8 ท่าบอน ม.08 ท่าบอน ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 8 0 0 0 0 0 8
12 อาคารเอนกประสงค์ สำนักสงฆ์สามฐี บ้านสาฐี ม.02 วัดสน ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 7 0 0 0 0 0 7
13 โรงเรียนวัดพังยาง โรงเรียนวัดพังยาง ม.03 พังยาง ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 10 10 1 0 13 9 1
14 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองถ้วย บ้านหนองถ้วย ม.02 ตะเครียะ ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 6 0 0 0 0 0 6
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาว ม.01 บ้านขาว ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 4 0 0 0 0 0 4
16 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 79 ม.10 ท่าบอน ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 20 0 0 0 0 0 20
17 โรงเรียนราษฎร์นิยม ม. ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 30 4 2 0 2 2 28
18 CI อาคารอาจารย์ฉลวย กาลธิโร - ม.10 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา รพ.สต.เกาะใหญ่ 30 0 30
19 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.05 เทพา เทพา สงขลา คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ศุนย์ 1 60 271 235 32 150 4 56
20 CI ตำบลดีหลวง ศาลาเอนกประสงค์ ม.08 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา รพ.สต.ดีหลวง 6 0 6
21 บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก ม.04 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา รพ.สต.บางกล่ำ 20 17 15 2 18 0 20
22 โรงเรียนวัดใหญ่ วัดใหญ่ ม. ระวะ ระโนด สงขลา รพ.ระโนด 30 3 0 0 0 3 27
23 CIโรงเรียนบ้านพังเภา ร.ร.บ้านพังเภา ม.02 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา รพ.สทิงพระ 30 104 4 119 101 -19 49
24 CIตำบลชุมพล โรงผลิตปุ้ย ม.07 ชุมพล สทิงพระ สงขลา รพ.สต.ชุมพล 6 0 6
25 CIตำบลท่าหิน นกน้ำรีสอร์ทท่าหิน ม.04 ท่าหิน สทิงพระ สงขลา รพ.สต.ท่าหิน 16 0 16
26 CIวัดนางเหล้า วัดนางเหล้า ม.03 ชุมพล สทิงพระ สงขลา รพ.สต.นางเหล้า 10 0 10
27 CIตำบลสนามชัย ร.ร.วัดพังกก ม.01 สนามชัย สทิงพระ สงขลา รพ.สต.สนามชัย 6 0 6
28 CIตำบลกระดังงา ประปาหมู่ที่2 ม.02 กระดังงา สทิงพระ สงขลา รพ.สต.กระดังงา 15 0 15
29 CIตำบลคลองรี ศาลาอเนกประสงค์ท่าสังข์ ม.02 คลองรี สทิงพระ สงขลา รพ.สต.คลองรี 15 0 15
30 CIตำบลคูขุด พิงค์เลดี้รีสอร์ท ม.03 คูขุด สทิงพระ สงขลา รพ.สต.คูขุด 15 0 15
31 CIบ่อดาน ศาลาชายทะเล ม.01 บ่อดาน สทิงพระ สงขลา รพ.สต.บ่อดาน 20 1 0 1 0 0 20
32 CIตำบลบ่อแดง วัดวาส ม.02 บ่อแดง สทิงพระ สงขลา รพ.สต.พังช้างตาย 20 0 20
33 CIตำบลวัดจันทร์ วัดบ่อประดู่ ม.03 วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา รพ.สต.วัดจันทร์ 50 14 3 4 9 7 43
34 CIตำบลจะทิ้งพระ ศาลาเอนกประสงค์หลัง อบต.จะทิ้งพระ ม.01 จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.สทิงพระ 10 0 10
35 ศูนย์แยกกักตัวอควาเรียม อำเภอเมืองสงขลา 39 ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 ม. บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง 170 682 679 3 0 0 170
36 โรงแรม G9 สำนักขาม ม.07 สำนักขาม สะเดา สงขลา รพ.สต.ศรีประชาเขต 200 660 646 11 323 3 197
37 โรงแรมรีเวอร์แกรนด์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ม. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 160 409 371 0 5 38 122
38 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาทวี ม.01 นาทวี นาทวี สงขลา หน่วยบริการปฐมภูมิรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณอำเภอนาทวี 12 23 23 0 10 0 12
39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาทวีนอก ม.08 นาทวี นาทวี สงขลา รพ.สต.ลำลอง 18 0 0 0 0 0 18
40 โรงเรียนบ้านลำลอง ม.12 นาทวี นาทวี สงขลา รพ.สต.ลำลอง 20 0 0 0 0 0 20
41 ที่พักเอกชน 113 ม.01 ฉาง นาทวี สงขลา รพ.สต.วังบวบ 12 0 0 0 0 0 12
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าประดู่ ม.02 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา รพ.สต.ท่าประดู่ 16 41 41 0 0 0 16
43 อาคาร อบต.คลองทราย ม.02 คลองทราย นาทวี สงขลา รพ.สต.ลำชิง 32 39 39 0 25 0 32
44 อาคารอเนกประสงค์ตำบลสะท้อน ม.01 สะท้อน นาทวี สงขลา รพ.สต.บ้านทุ่ง 40 94 94 0 85 0 40
45 ศูนย์อัลกรุอ่านประจำมัสยิดบ้านคลองบอน ม.07 คลองกวาง นาทวี สงขลา รพ.สต.บ้านเก่า 40 42 42 0 0 0 40
46 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทับช้าง ม.06 ทับช้าง นาทวี สงขลา รพ.สต.วังไทร 30 97 97 0 63 0 30
47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกวาง ม.03 คลองกวาง นาทวี สงขลา รพ.สต.นาปรัง 16 0 0 0 0 0 16
48 โรงเรียนบ้านพรุหวา ม.02 ประกอบ นาทวี สงขลา รพ.สต.บ้านใหม่ 80 240 232 8 169 0 80
49 ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่ อาคาร USO (ชั้นล่าง) ม.02 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา รพ.สต.ท่าประดู่ 10 0 0 0 0 0 10
50 อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาหมอศรี ม.06 นาหมอศรี นาทวี สงขลา รพ.สต.นาหมอศรี 10 18 18 0 18 0 10
51 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งครก ม.05 แค จะนะ สงขลา รพ.สต.แค 30 3 3 0 0 0 30
52 รร.ชุมชนจะโหนงมิตรภาพ222 40 ม.07 จะโหนง จะนะ สงขลา รพ.สต.จะโหนง 40 0 40
53 โรงเรียนบ้านเกาะทาก โรงเรียนบ้านเกาะทาก ม.02 นาหว้า จะนะ สงขลา รพ.สต.นาหว้า 20 7 7 0 2 0 20
54 โรงเรียนปากบางนาทับ หมู่ 2 ม.02 นาทับ จะนะ สงขลา รพ.สต.นาทับ 33 0 33
55 บาลายหมู่ 14 หมู่ 14 ม.14 นาทับ จะนะ สงขลา รพ.สต.นาทับ 30 0 30
56 โรงเรียนตาตีกาหมู่ 13 หมู่13 ม.13 นาทับ จะนะ สงขลา รพ.สต.นาทับ 30 0 30
57 ตาดีกาบ้านทุ่งแหล ม.03 นาหมอศรี นาทวี สงขลา รพ.สต.นาหมอศรี 10 0 0 0 0 0 10
58 หอประชุม ชุมชน หมู่1 ต.คู ตำบลคู ม.01 คู จะนะ สงขลา รพ.สต.คู 30 21 12 0 21 9 21
59 ปอเนาะต้นมะขาม หมู่5 หมู่5 ม.05 คู จะนะ สงขลา รพ.สต.คู 80 46 44 2 45 0 80
60 รพสต.ช่องเขา 1 ม.04 คลองเปียะ จะนะ สงขลา รพ.สต.ช่องเขา 10 0 0 0 0 10
61 โรงเรียนวัดนิคมประสาท ม.03 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา รพ.สต.เกาะสะบ้า 50 58 54 4 40 0 50
62 โรงเรียนบ้านกระอาน ม.04 ท่าม่วง เทพา สงขลา รพ.สต.พรุชิง 60 100 78 22 47 0 60
63 มัสยิดบ้านลุ่ม สำนักแต้ว ม.01 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา ศูนย์สุขภาพชุชนรพ.สะเดา 50 62 56 6 8 0 50
64 โรงแรม M-Village สำนักขาม ม.07 สำนักขาม สะเดา สงขลา รพ.สต.ศรีประชาเขต 600 567 565 2 84 0 600
65 มัสยิดทุ่งไทรแจ้ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย ม.05 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.สำนักเอาะ 100 140 98 42 114 0 100
66 โรงเรียนบ้านสม็อง ม.07 ปลักหนู นาทวี สงขลา รพ.สต.ปลักหนู 17 21 21 0 0 0 17
67 ศาลาเอนกประสงค์ ต.บ้านหาร ม.04 บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา รพ.สต.บ้านหาร 20 0 20
68 เต็นท์ชัวคราวลานจอดรถตลาดชุมชน ม.01 สะกอม เทพา สงขลา รพ.สต.สะกอม 30 100 82 21 107 -3 33
69 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ม.06 วังใหญ่ เทพา สงขลา รพ.สต.วังใหญ่ 30 111 58 53 67 0 30
70 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก่า ม.03 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.บ้านเก่า 20 11 11 0 4 0 20
71 ศูนย์พักคอยพฤกษา อำเภอคลองหอยโข่ง 77 ม.03 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา รพ.สต.ทุ่งลาน 120 321 299 18 1261 4 116
72 บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด 77 ม.05 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา รพ.สต.วัดขนุน 100 0 100
73 โรงเรียนตาดีกาบ้านพรุหวา ม.02 ประกอบ นาทวี สงขลา รพ.สต.บ้านใหม่ 30 0 0 0 0 0 30
74 อาคารสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าพระยา ม.01 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสะบ้าย้อย 60 193 191 2 950 0 60
75 มัสยิดบ้านห้วยตือหง๊ะ สำนักแต้ว ม.06 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา รพ.สต.หัวควน 50 28 28 0 0 0 50
76 ที่พักสงฆ์บ้านระไมล์ ม.04 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.เปียน 30 44 27 9 103 8 22
77 ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน บ้านสำนักเอาะ ม.05 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.สำนักเอาะ 60 55 54 1 47 0 60
78 CI โรงเรียนตาดีกาบ้านสวนโอนม.6ต.เปียน ม.6 บ้านสวนโอน ม.06 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.เปียน 60 111 111 0 202 0 60
79 มัสยิด หัวควน สำนักแต้ว ม.06 สำนักแต้ว สะเดา สงขลา รพ.สต.หัวควน 25 19 17 2 0 0 25
80 สนง. อบต.ปากบาง อบต.ปากบาง ม.01 ปากบาง เทพา สงขลา รพ.สต.ตาแปด 20 81 70 18 66 -7 27
81 ศพด.อบต.ปากบาง อบต.ปากบาง ม.01 ปากบาง เทพา สงขลา รพ.สต.ตาแปด 40 140 109 31 100 0 40
82 ศูนย์พักคอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล่องควน 2/7 ม.04 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.คูหา 50 144 130 14 297 0 50
83 โรงเรียนบ้านทับยาง ต.คูหา โรงเรียนบ้านทับยาง ม.08 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.ทัพหลวง 60 110 93 17 198 0 60
84 ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองแงะ คลองแงะ ม.03 พังลา สะเดา สงขลา รพ.สต.คลองแงะ 200 24 24 0 20 0 200
85 มัสยิดบ้านท่าโพธิ์ตก ท่าโพธิ์ ม.03 ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา รพ.สต.โคกเนียน 35 5 5 0 0 0 35
86 โรงแรมสาธิตปาดังเบซาร์ (The Room) ต.ปาดังเบซาร์ ม.02 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลปาด้งเบซาร์ 150 250 230 1 203 19 131
87 โรงเรียนบ้านสะกอม บ้านสะกอม ม.02 สะกอม จะนะ สงขลา รพ.สต.สะกอม 75 266 193 12 64 61 14
88 สนามกีฬา อบต.คู หมู่ 2 1/1 ม.02 คู จะนะ สงขลา รพ.สต.คู 50 57 51 1 46 5 45
89 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 1/1 ม.02 คู จะนะ สงขลา รพ.สต.คู 50 43 39 1 43 3 47
90 สำนักสงฆ์บ้านยางงาม ม.10 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา รพ.สต.ท่าช้าง 100 49 49 0 49 0 100
91 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ม.06 ลำไพล เทพา สงขลา รพ.สต.ลำไพล 70 54 46 8 41 0 70
92 โรงแรม Vista ด่านนอก ต.สำนักขาม ม.07 สำนักขาม สะเดา สงขลา รพ.สต.ศรีประชาเขต 300 460 414 6 436 40 260
93 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน (หลังเก่า) ม.02 ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา รพ.สต.ตลิ่งชัน 30 29 0 0 23 29 1
94 ลานเอนกประสงค์ อบต.สะพานไม้แก่น อบต.สะพานไม้แก่น ม.06 สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา รพ.สต.สะพานไม้แก่น 40 82 70 8 49 4 36
95 สิงหนครรวมใจ ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร ม.05 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา รพ.สิงหนคร 100 115 107 2 96 6 94
96 โรงแรมอานนท์ 43 ม.01 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา รพ.สต.นาหม่อม 0 0 0
97 สวนธรรมพัฒนาจิต 107 ม.03 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา รพ.สต.ทุ่งขมิ้น 10 0 10
98 ศูนย์ร่มไทร 49/3 ม.03 คลองหรัง นาหม่อม สงขลา รพ.สต.คลองหรัง 20 1 0 0 1 1 19
99 สระน้ำปลักหนู บ้านต้นไทร ม.02 ปลักหนู นาทวี สงขลา รพ.สต.ปลักหนู 24 61 61 0 44 0 24
100 ศูนย์พักคอยค่ายท่าประดู่ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ม.02 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 100 371 170 197 308 4 96
101 บ้านต้นประดู่ ม.07 ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา คลินิกชุมชนโคกเมา 20 0 20
102 ศูนย์พักคอย รพ.บางกล่ำ ม.01 บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา รพ.บางกล่ำ 100 130 130 0 120 0 100
103 CI ม.ราชภัฎสงขลา 160 ม.4 ถ.กาญจนวณิช ต.เขารูปช้าง ม.04 บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา รพ.สงขลา 110 45 4 0 44 41 69
104 CI Paradise ม. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ 400 220 151 0 98 69 331
105 CI Sakura ม. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ 250 12 8 4 0 0 250
106 โรงแรมอานนท์ 43 ม.01 ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา รพ.นาหม่อม 0 37 20 0 7 17 -17
107 D AMAN ดีอามาน รีสอร์ท ม.01 สะกอม เทพา สงขลา รพ.สต.สะกอม 200 161 39 38 161 84 116
108 โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ 2/1 ม.09 ป่าชิง จะนะ สงขลา รพ.สต.ป่าชิง 70 51 50 1 9 0 70
109 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14/1 ม.06 นาทับ จะนะ สงขลา รพ.สต.นาทับ 50 46 46 21 47 -21 71
110 ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำเชี่ยว ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำเชี่ยว ม.04 เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา รพ.สต.น้ำเชี่ยว 30 0 30
รวม 6455 9273 7985 817 8098 0 0 0 0 0 471 5984