Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รหัสอำเภอ อำเภอ จำนวน CI รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
9301 เมืองพัทลุง 2 310 1922 1915 7 1284 0 0 0 0 0 0 310
9302 กงหรา 2 240 417 409 8 184 0 0 0 0 0 0 240
9303 เขาชัยสน 1 15 40 38 2 28 0 0 0 0 0 0 15
9304 ตะโหมด 3 100 506 372 134 613 0 0 0 0 0 0 100
9305 ควนขนุน 0 0
9306 ปากพะยูน 1 20 925 911 14 391 0 0 0 0 0 0 20
9307 ศรีบรรพต 1 20 0 20
9308 ป่าบอน 2 60 59 55 4 73 0 0 0 0 0 0 60
9309 บางแก้ว 1 26 127 123 4 147 0 0 0 0 0 0 26
9310 ป่าพะยอม 1 70 50 44 6 43 0 0 0 0 0 0 70
9311 ศรีนครินทร์ 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
รวม 15 891 4046 3867 179 2763 0 0 0 0 0 0 891

รายงานสรุป Community Isolation รายอำเภอ
ลำดับ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยบริการ รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
1 ศูนย์พักคอยตำบลกงหรา อาคารสนามกีฬาบ้านไสแตระ ม.01 กงหรา กงหรา พัทลุง รพ.สต.บ้านกงหราใหม่ ตำบลกงหรา 120 298 290 8 118 0 120
2 ค่ายลูกเสือ อาคารค่ายลูกเสือ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง ม.07 เมืองพัทลุง พัทลุง รพ.พัทลุง 70 128 121 7 53 0 70
3 ศูนย์บริการ อบจ.พัทลุง ส่วนหน้า ถนนเพชรเกษม ม.03 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 20 20 19 1 36 0 20
4 ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation Center) ตลาดน้ำปากพล องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ บ้านปากพล ม.09 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง รพ.บางแก้ว 26 127 123 4 147 0 26
5 ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ม.01 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง รพ.ปากพะยูน 20 925 911 14 391 0 20
6 ศาลาหมู่บ้านตำบลโคกม่วง ม.01 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง รพ.เขาชัยสน 15 40 38 2 28 0 15
7 ศูนย์พักคอยตำบลคลองเฉลิม โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ ม.12 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง รพ.สต.บ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม 120 119 119 0 66 0 120
8 ศูนวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ม.09 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง รพ.ศรีบรรพต 20 0 20
9 ศูนย์พักคอยอำเภอศรีนครินทร์ บ้านพัก อส. อ.ศรีนครินทร์ ม.10 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 30 0 0 0 0 0 30
10 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี ม.01 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง รพ.ตะโหมด 40 393 259 134 438 0 40
11 โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งนารี 16 ม.09 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 40 39 36 3 37 0 40
12 ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ม.02 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง รพ.ป่าพะยอม 70 50 44 6 43 0 70
13 ศูนย์พักคอยเทศบาลควนเสาธง มัสยิดดารุลไขรีหย๊ะ ม.08 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง รพ.ตะโหมด 30 51 51 0 79 0 30
14 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ม.02 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง รพ.สต.บ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด 30 62 62 0 96 0 30
15 CI วังโนราห์ โรงแรมวังโนราห์ ม.02 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง รพ.พัทลุง 240 1794 1794 0 1231 0 240
รวม 891 4046 3867 179 2763 0 0 0 0 0 0 891