Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รหัสอำเภอ อำเภอ จำนวน CI รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
9401 เมืองปัตตานี 8 830 1220 1042 178 445 0 0 0 0 0 0 830
9402 โคกโพธิ์ 8 355 265 255 10 288 0 0 0 0 0 0 355
9403 หนองจิก 1 180 129 129 0 120 0 0 0 0 0 0 180
9404 ปะนาเระ 2 300 900 624 276 466 0 0 0 0 0 0 300
9405 มายอ 12 449 656 599 57 975 0 0 0 0 0 0 449
9406 ทุ่งยางแดง 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
9407 สายบุรี 1 100 0 100
9408 ไม้แก่น 1 40 11 11 0 3 0 0 0 0 0 0 40
9409 ยะหริ่ง 28 1670 1877 1706 171 4019 0 0 0 0 0 0 1670
9410 ยะรัง 2 260 280 247 33 61 0 0 0 0 0 0 260
9411 กะพ้อ 1 60 77 77 0 77 0 0 0 0 0 0 60
9412 แม่ลาน 0 0
รวม 66 4309 5415 4690 725 6454 0 0 0 0 0 0 4309

รายงานสรุป Community Isolation รายอำเภอ
ลำดับ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยบริการ รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
1 โรงเรียนบ้านตันหยง ต.มะนังยง ม.01 มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.มะนังยง 100 112 109 3 414 0 100
2 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตะโละกาโปร์ ต.ตะโละกาโปร์ ม.02 ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตะโละกาโปร์ 40 129 105 24 161 0 40
3 โรงเรียนยะหริ่ง ต.ยามู ม.02 ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลยามู 60 153 136 17 363 0 60
4 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปู ต.บางปู ม.03 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.บางปู 170 352 328 24 566 0 170
5 โรงเรียนบ้านบางปู ต.บางปู ม.03 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.บางปู 200 286 257 29 674 0 200
6 ตาดีกานูรุลเตาฟิก ต.ตอหลัง ต.ตอหลัง ม.01 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตอหลัง 30 54 51 3 134 0 30
7 อาคารเทศบาล (เก่า) ต.ตอหลัง ต.ตอหลัง ม.01 ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตอหลัง 20 28 26 2 32 0 20
8 ศูนย์ชุมชนศรัทธาดารุลตักวา ต.หนองแรต ต.หนองแรต ม.01 หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.หนองแรด 50 64 45 19 143 0 50
9 โรงนอนกองร้อย อส.ชคต.ปิยามุมัง ต.ปิยามุมัง ม.03 ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ปิยามุมัง 50 120 110 10 241 0 50
10 ตาดีกานูรุลอัสลามียะห์ เวาะหะยี ต.ตันหยงจึงงงา ต.ตันหยงจึงงงา ม.02 ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตันหยงจึงงา 25 38 22 16 93 0 25
11 อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ปุลากง ต.ปุลากง ม.01 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ปุลากง 15 33 31 2 38 0 15
12 โรงเรียนบ้านปุลากง ต.ปุลากง ม.01 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ปุลากง 20 35 34 1 49 0 20
13 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.ตาแกะ ต.ตาแกะ ม.01 ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตาแกะ 20 40 39 1 79 0 20
14 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บาโลย ต.บาโลย ม.02 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.บาโลย 35 40 40 0 143 0 35
15 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ใหม่) ต.สาบัน ต.สาบัน ม.02 สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.สาบัน 15 4 4 0 16 0 15
16 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า) ต.สาบัน ต.สาบัน ม.01 สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.สาบัน 25 40 39 1 80 0 25
17 อาคารสถาบันปอเนาะมะฮาดุลอิสลามียะห์ ต.ตาลีอายร์ ต.ตาลีอายร์ ม.01 ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตาลีอายร์ 30 42 37 5 57 0 30
18 อาคาร อบต.จะรัง ต.จะรัง ม.06 จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.จะรัง 100 164 157 7 423 0 100
19 อาคารที่จอดรถ อบต.ตันหยงดาลอ ต.ตันหยงดาลอ ม.03 ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตันหยงดาลอ 20 34 31 3 54 0 20
20 อาคาร อบต.ตะโละ (หลังเก่า) ต.ตะโละ ม.03 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตะโละ 20 19 19 0 76 0 20
21 บ้านพัก รพ.สต.ตะโละ ต.ตะโละ ม.03 ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ตะโละ 15 14 14 0 56 0 15
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เก่า) บ้านพังกับ ต.ราตาปันยัง ต.ราตาปันยัง ม.05 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ราตาปันยัง 20 21 20 1 22 0 20
23 ตาดีกานูรรูฮูดา บ้านกลาขอ ต.ราตาปันยัง ต.ราตาปันยัง ม.05 ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ราตาปันยัง 20 12 12 0 32 0 20
24 อาคารอเนกประสงค์ อบต.แหลมโพธิ์ ต.แหลมโพธิ์ ม.03 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.บ้านปาตาบูดี 50 32 30 2 73 0 50
25 อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ ต.แหลมโพธิ์ ม.04 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.แหลมโพธิ์ 20 0 0 0 0 0 20
26 ที่ทำการท่าจอดเรือ อบต.บานา ม.08 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี รพ.ธัญญรักษ์ปัตตานี 40 63 63 0 0 0 40
27 โรงเรียนเทศบาล 3 ม.10 สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ 100 280 191 89 50 0 100
28 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ ม.03 ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี รพ.สต.ตันหยงลูโละ 80 145 141 4 25 0 80
29 ศูนย์ฝึกอาชีพกูแบสะนิง ต.เมาะมาวี ม.03 ยะรัง ปัตตานี รพ.ยะรัง 60 61 57 4 61 0 60
30 หอประชุมอำเภอไม้แก่น ม. ไม้แก่น ปัตตานี รพ.ไม้แก่น 40 11 11 0 3 0 40
31 โรงยิมบานา ม. เมืองปัตตานี ปัตตานี รพ.ธัญญรักษ์ปัตตานี 120 210 210 0 0 0 120
32 อาคารแพทย์แผนไทย รพ.ปัตตานี ม. เมืองปัตตานี ปัตตานี รพ.ปัตตานี 80 96 92 4 16 0 80
33 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตรัง ม. ตรัง มายอ ปัตตานี รพ.สต.ตรัง 19 25 24 1 32 0 19
34 อาคารเอกชนบ้านบาลูกาตือเงาะ ม.01 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี รพ.สต.ลุโบะยิไร 60 137 125 12 343 0 60
35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบูดน ม. ปะโด มายอ ปัตตานี รพ.สต.ปะโด 20 15 14 1 34 0 20
36 โรงเรียนบ้านปาลัส ม. ลางา มายอ ปัตตานี รพ.สต.ลางา 80 159 142 17 184 0 80
37 ตาดีกากระเสาะ ม. กระเสาะ มายอ ปัตตานี รพ.สต.กระเสาะ 20 36 34 2 56 0 20
38 อาคารใหม่ อบต.กระหวะ ม. กระหวะ มายอ ปัตตานี รพ.สต.กระหวะ 30 64 51 13 64 0 30
39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บาโง ม. ปานัน มายอ ปัตตานี รพ.สต.ปานัน 20 9 9 0 3 0 20
40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะกำ ม. สะกำ มายอ ปัตตานี รพ.สต.สะกำ 40 65 62 3 109 0 40
41 โรงเรียนบ้านเกาะจัน ม. เกาะจัน มายอ ปัตตานี รพ.สต.เกาะจัน 50 54 54 0 79 0 50
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ถนน ม. ถนน มายอ ปัตตานี รพ.สต.ถนน 30 2 0 2 0 0 30
43 โรงเรียนรัศมีสถาปนา ม. สาคอบน มายอ ปัตตานี รพ.สต.สาคอบน 60 42 41 1 39 0 60
44 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมายอ ม. มายอ มายอ ปัตตานี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลมาย่อ 20 48 43 5 32 0 20
45 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ม.03 บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี รพ.ปะนาเระ 100 552 285 267 103 0 100
46 หอประชุมอำเภอกะพ้อ ต.กะรุบี ม.07 กะพ้อ ปัตตานี รพ.กะพ้อ 60 77 77 0 77 0 60
47 ค่ายสิรินธร ค่ายสิรินธร ม. เขาตูม ยะรัง ปัตตานี รพ.สต.เขาตูม 200 219 190 29 0 0 200
48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ม.01 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี รพ.สต.รูสะมิแล 120 139 112 27 35 0 120
49 อาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่าเรือ ตำบลท่าเรือ ม.05 ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี รพ.สต.ท่าเรือ 80 95 95 0 104 0 80
50 บ้านป่าพ้อ หมู่ 4 (โรงงานยางเก่า) หมู่ที่ 4 ม.04 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี รพ.สต.ปากล่อ 80 42 36 6 46 0 80
51 อาคารผู้สูงอายุ พรุจงเปือย หมู่ที่ 4 ม.04 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี รพ.สต.นาประดู่ 40 51 49 2 43 0 40
52 ประปานาบ้านหนุน หมู่ที่ 1 ม.01 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี รพ.สต.นาประดู่ 40 0 40
53 หอ 7 มอ.ปัตตานี ม. เมืองปัตตานี ปัตตานี 240 73 71 2 105 0 240
54 นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ม.03 ปะนาเระ ปัตตานี 200 348 339 9 363 0 200
55 โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู2502) โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู2502) ม.02 พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี รพ.สต.พิเทน 45 0 0 0 0 0 45
56 อัฒจรรย์องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา อัฒจรรย์องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ม.01 ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนา 20 0 0 0 0 0 20
57 โรงเรียนตาดีกาดารุลตักวา ต.ปุลากง ต.ปุลากง ม.04 ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.ปุลากง 15 0 0 0 0 0 15
58 ปอเนาะปาโฮะแง (อุ่นไอรัก) ต.บาโลย ม.01 บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.บาโลย 450 0 0 0 0 0 450
59 อาคารเอนกประสงค์ อบต.ป่าบอน หมู่ที่ 4 ม.04 ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลป่าบอน 25 20 20 0 24 0 25
60 ศูนย์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชายแดนใต้ ม.01 บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี รพ.หนองจิก 180 129 129 0 120 0 180
61 โรงเรียนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ) ม.03 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี 100 0 100
62 อาคารศาลาเอนกประสงค์ บ้านเกาะตา หมู่ที่ 3 ม.03 ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี รพ.สต.ทุ่งพลา 40 41 41 0 52 0 40
63 อาคาร ศูนย์พ้ตนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) หมู่ 5 ม.05 บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี รพ.สต.บางโกระ 20 13 11 2 18 0 20
64 เรือนจำกลางปัตตานี ม.08 บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี รพ.ปัตตานี 50 214 162 52 214 0 50
65 หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ (หลังเก่า) หมู่ที่ึ 7 ม.07 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี รพ.สต.โคกโพธ์ 30 3 3 0 1 0 30
66 ตาดีกาโต๊ะโสมบางปู ม.01 บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี รพ.สต.บางปู 35 11 10 1 0 0 35
รวม 4309 5415 4690 725 6454 0 0 0 0 0 0 4309