Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รหัสอำเภอ อำเภอ จำนวน CI รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
9501 เมืองยะลา 8 1090 2476 2378 314 437 0 0 0 0 0 -216 1306
9502 เบตง 6 608 484 453 23 175 0 0 0 0 0 8 600
9503 บันนังสตา 7 160 770 346 364 30 0 0 0 0 0 60 100
9504 ธารโต 2 60 427 232 207 19 0 0 0 0 0 -12 72
9505 ยะหา 4 285 18 15 0 2 0 0 0 0 0 3 282
9506 รามัน 3 418 1179 1197 44 146 0 0 0 0 0 -62 480
9507 กาบัง 3 192 723 582 122 54 0 0 0 0 0 19 173
9508 กรงปินัง 4 230 393 423 5 9 0 0 0 0 0 -35 265
รวม 37 3043 6470 5626 1079 872 0 0 0 0 0 -235 3278

รายงานสรุป Community Isolation รายอำเภอ
ลำดับ ชื่อสถานที่ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หน่วยบริการ รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
1 โรงเรียนเทศบาล1 ม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 45 226 212 14 0 0 45
2 โรงเรียนเทศบาล5 ม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 120 507 486 21 0 0 120
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ (อาคาร8) ม. เมืองยะลา ยะลา รพ.ยะลา 112 310 246 61 0 3 109
4 ศูนย์การศึกษษและพัฒนาชุมชนยะลา ม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 50 146 141 3 0 2 48
5 โรงเรียนเทศบาล2 ม. เมืองยะลา ยะลา รพ.ยะลา 180 276 277 105 147 -106 286
6 ศูนย์การศึกษานานาชาติเบตง ม. เบตง เบตง ยะลา 75 117 105 3 18 9 66
7 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ต.ธารน้ำทิพย์ ม. ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา 28 55 49 0 0 6 22
8 โรงเรียนบ้านใหม่วันครู ม. อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 60 97 94 9 2 -6 66
9 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ ม. ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 25 31 19 11 0 1 24
10 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส ม. ยะรม เบตง ยะลา 20 29 29 0 0 0 20
11 โรงเรียนบ้านรามัน ม. รามัน ยะลา 164 451 500 8 0 -57 221
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ม. รามัน ยะลา 50 121 130 0 0 -9 59
13 อาคารอเนกประสงค์ อบต.บันนังสตา ม. บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 30 172 91 56 0 25 5
14 โรงเรียนบ้านรานอ ต.ตาเนาะปูเตะ ม. ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 50 100 54 30 0 16 34
15 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน ม. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0 0 0 0 0 0 0
16 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตลิ่งชัน ม. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 50 341 164 192 30 -15 65
17 โรงเรียนบ้านบาเจาะ ม. บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 30 91 31 72 0 -12 42
18 โรงงเรียนบ้านบางลาง ม. เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 0 37 5 9 0 23 -23
19 โรงเรียนบ้านตะกะเด็ง ม. บันนังสตา ยะลา 0 29 1 5 0 23 -23
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ธารโต ม. ธารโต ธารโต ยะลา 30 244 168 91 15 -15 45
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านแหร ม. บ้านแหร ธารโต ยะลา 30 183 64 116 4 3 27
22 โรงเรียนบ้านลาแล ต.กาบัง ม. กาบัง กาบัง ยะลา 55 316 285 53 54 -22 77
23 โรงเรียนกาบังพิทยาคม ต.กาบัง ม. กาบัง กาบัง ยะลา 80 407 297 69 0 41 39
24 โรงเรียนบ้านบันนังดามา ต.กาบัง ม. กาบัง กาบัง ยะลา 57 0 0 0 0 0 57
25 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ต.ปุโรง ม. ปุโรง กรงปินัง ยะลา 60 224 229 1 9 -6 66
26 โรงเรียนบ้านสะเอะ ต.สะเอะ ม. สะเอะ กรงปินัง ยะลา 100 105 122 2 0 -19 119
27 โรงเรียนบ้านกรงปินัง ต.กรงปินัง ม. กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 70 31 31 2 0 -2 72
28 โรงเรียนบ้านโฉลง ต.ปุโรง ม. ปุโรง กรงปินัง ยะลา 0 33 41 0 0 -8 8
29 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ต.ยะหา ม. ยะหา ยะหา ยะลา 134 16 13 0 0 3 131
30 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน ม. บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 56 0 0 0 0 0 56
31 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ(ปูแล) ต.ปะแต ม. ปะแต ยะหา ยะลา 45 2 2 0 2 0 45
32 โรงเรียนสามัคคี ต.ปะแต ม. ปะแต ยะหา ยะลา 50 0 0 0 0 0 50
33 ศูนย์การศึกษาพิเศษ(อาคาร 9) ต.บุดี โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาเฉพาะกิจจ.ชายแดนใต้ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ม. บุดี เมืองยะลา ยะลา รพ.ยะลา 200 349 356 49 165 -56 256
34 โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา 36 ม.02 บุดี เมืองยะลา ยะลา รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 197 282 266 21 0 -5 202
35 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ( อาคาร 5 ) โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจ.ชายแดนใต้ ม. บุดี เมืองยะลา ยะลา รพ.ยะลา 186 380 394 40 125 -54 240
36 โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา 32 ม.01 วังพญา รามัน ยะลา 204 607 567 36 146 4 200
37 เรือนจำเบตง ถ.รัตนสเถียร ม. เบตง เบตง ยะลา 400 155 157 0 155 -2 402
รวม 3043 6470 5626 1079 872 0 0 0 0 0 -235 3278