Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รายงานสรุป Community Isolation เขตสุขภาพที่ 12
รหัสจังหวัด จังหวัด จำนวน CI รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
90 สงขลา 110 6,455 9,273 7,985 817 8,098 0 0 0 0 0 471 5,984
91 สตูล 53 1,972 2,606 1,550 367 1,754 0 0 0 0 0 689 1,283
92 ตรัง 15 1,151 947 355 53 812 0 0 0 0 0 539 612
93 พัทลุง 15 891 4,046 3,867 179 2,763 0 0 0 0 0 0 891
94 ปัตตานี 66 4,309 5,415 4,690 725 6,454 0 0 0 0 0 0 4,309
95 ยะลา 37 3,043 6,470 5,626 1,079 872 0 0 0 0 0 -235 3,278
96 นราธิวาส 7 700 884 618 44 13 0 0 0 0 0 222 478
รวม 303 18,521 29,641 24,691 3,264 20,766 0 0 0 0 0 1,686 16,835