Loading.......

ระบบสารสนเทศ

รายงานสรุป Community Isolation เขตสุขภาพที่ 12
รหัสจังหวัด จังหวัด จำนวน CI รองรับ(คน) ผู้ป่วย(สะสม) กลับบ้าน(สะสม) ส่งต่อ(สะสม) Favi(สะสม) รายใหม่ กลับบ้าน ส่งต่อ Favi Favi(รวมวันนี้) กำลังรักษา ว่าง วันที่อัพเดท
90 สงขลา 112 7,413 9,887 7,986 654 6,025 1 0 0 0 0 1,247 6,166
91 สตูล 56 2,029 2,723 1,631 369 1,815 0 0 0 0 0 723 1,306
92 ตรัง 15 1,151 947 355 53 812 0 0 0 0 0 539 612
93 พัทลุง 19 825 1,663 1,340 164 957 0 0 0 0 0 159 666
94 ปัตตานี 66 4,249 4,910 3,815 671 5,982 0 0 0 0 0 424 3,825
95 ยะลา 37 2,893 5,710 4,348 960 0 0 0 0 0 0 402 2,491
96 นราธิวาส 7 700 884 618 44 13 0 0 0 0 0 222 478
รวม 312 19,260 26,724 20,093 2,915 15,604 1 0 0 0 0 3,716 15,544