นายเที่ยงธรรม อินแก้ว

สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ

วิดีโอประชาสัมพันธ์

"เป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ล้ำหน้า ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบางกล่ำให้ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข"